Macro 2009 - prata
Eristalinus aeneus (Mosca-das-flores / Hoverfly)

Eristalinus aeneus (Mosca-das-flores / Hoverfly)

MoscadasfloresSyrphidaeHoverflyMacroFaunaEristalinus aeneusDxO